clop

ค่ายจันทร์วิโรจน์ 6 เมษายน 2562 นี้ #ชมรมการศึกษาเพื่อสังคม “ค่ายสานฝัน ปันรัก” ประจำปีการศึกษา 2561 ในขณะที่สังคม เศรษฐกิจ การเมืองในประเทศไทยก้าวหน้าไปอย่างมากมาก แต่ความเหลื่อมล้ำภายในประเทศก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องอันจะเห็นได้จากปัญหาชุมชนแออัด และ สภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมนับว่าเป็นปัญหาเรื้อรังมานานที่ก่อตัวขึ้นและกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยเป็นปัญหาที่แก้ไขยาก ชุมชนริมทางรถไฟจันทร์วิโรจน์ อำเภอ ประสบปัญหานี้เช่นกันโดยสภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ที่มีคนต่างจังหวัดรายได้น้อยย้ายเข้ามา ประชาชนส่วนใหญ่ทำอาชีพเก็บของเก่าขาย รับจ้างทั่วไป มีแหล่งมั่วสุม เป็นชุมชนที่ประสบปัญหาด้านต่างๆ เช่น เป็นแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่น ปัญหาขยะ น้ำเน่าเสีย ปัญหามลพิษทางเสียงที่เกิดจากเส้นทางเดินรถไฟ ปัญหาความรุนแรงภายในสถาบันครอบครัว จากสถานการณ์ที่กล่าวมาข้างต้น […]

ค่ายสานฝันปันรัก

ค่ายสานฝันปันรัก 15-17 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ #ชมรมการศึกษาเพื่อสังคม “ค่ายสานฝัน ปันรัก” ประจำปีการศึกษา 2561 เด็กและเยาวชนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยและจะพัฒนาไปเป็นกำลังของประเทศในอนาคต ปัจจุบันพบว่ายังมีเด็กและเยาวชนที่มีความบกพร่องในด้านต่างๆ เช่น ทางด้านร่างกาย และสติปัญญาซึ่งเด็กและเยาวชนเหล่านี้ มีข้อจำกัดในการดำเนินชีวิต และการเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม ดังนั้น เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้จึง มีความจำเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม เพื่อให้พึ่งพาตนเองได้และสามารถดำรงชีวิตร่วมกับเด็กและเยาวชนทั่วไปตลอดจนบุคคลในสังคมได้อย่างมีความสุข ชมรมการศึกษาเพื่อสังคม ได้เล็งเห็นความสำคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้มีการจัดทำโครงการ “ค่ายสานฝันปันรัก” ขึ้นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกาย และด้านสติปัญญาของนักเรียน และให้นักศึกษาที่เข้าร่วม ได้รับประสบการณ์ใหม่นอกจากการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย ทั้งยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้เป็นผู้มีจิตสาธารณะต่อผู้อื่น […]

ค่ายจุดประกาย

ค่ายจุดประกาย 25-27 มกราคม 2562 นี้ #ชมรมการศึกษาเพื่อสังคม “ค่ายจุดประกาย” ประจำปีการศึกษา 2561 การส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่ที่ขาดแคลนโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ เช่น การทัศนะศึกษานอกสถานที่ การเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสถานที่จริง ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจและตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาต่อรวมถึงได้รับประสบการณ์ และพัฒนากระบวนการเรียนที่รู้นอกห้องเรียนเพื่อจะนำมาประยุกต์ใช้ในในด้าน การเรียนต่อไป ทางชมรมการศึกษาเพื่อสังคมจึงได้จัดทำโครงการค่ายจุดประกาย ประจำปีการศึกษา 2561 โดยการ นำเยาวชนจากพื้นที่ที่ขาดแคลนโอกาสในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายมาเปิดโลก และ จุดประกายความคิดทางการศึกษา เพื่อให้เยาวชนเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและเกิดแรงบันดาลใจที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ยังช่วยส่งเสริมให้เยาวชน และผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง มีกระบวนการคิดที่สร้างสรรค์ และ เป็นระบบ ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี เพื่อพัฒนาสังคมและ […]

volcanian

ค่ายส่งยิ้มสู่น้อง 18 – 20 มกราคม 2562 นี้ #ชมรมการศึกษาเพื่อสังคม “ค่ายส่งยิ้มสู่น้อง” ประจำปีการศึกษา 2561 ในประเทศไทยมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ทั้งทางด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยี และวัฒนธรรม -ต่างประเทศ ที่รับเข้ามาใช้ในประเทศไทย เมื่อสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำและเกิดการแบ่งชนชั้นในสังคม ซึ่งเยาวชนที่อยู่ในชนชั้นล่าง จะประสบปัญหาในเรื่องงบประมาณการเงินที่ไม่เพียงพอ ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการศึกษา การพัฒนาตน คุณธรรม จริยธรรม และความประพฤติ จากปัญหานี้ก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ต่อเยาวชนตามมา เช่นเด็กเร่ร่อน […]

bebotch

ค่ายวันเด็ก 12 มกราคม 2562 นี้ #ชมรมการศึกษาเพื่อสังคม “ค่ายวันเด็ก” ประจำปีการศึกษา 2561 วันเด็ก พ.ศ.2562 ตรงกับ วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2562 / วันเสาร์ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีจอความหมายวันเด็กเด็ก หมายถึง คนที่มีอายุยังน้อย ตั้งแต่แรกเกิดจนกว่าจะถึงอายุ 14 ปี ซึ่งคำนำที่ใช้เรียกก็คือ เด็กชาย […]

ค่ายลูกสงขลาฯ เรียนรู้คู่พัฒนา

ค่ายลูกสงขลาฯ เรียนรู้คู่พัฒนา ครั้งที่ 16 21-27 ธันวาคม 2561 นี้ #ชมรมการศึกษาเพื่อสังคม “ค่ายลูกสงขลาฯ เรียนรู้คู่พัฒนา ครั้งที่ 16” ประจำปีการศึกษา 2561 แม้ว่าวิธีการพัฒนามีหลากหลาย แต่ที่สำคัญคือ การพัฒนาจะต้องมีความรับผิดชอบ และการเคารพ ในเพื่อนมนุษย์ รวมถึงการเห็นประโยชน์ของ เพื่อนมนุษย์เป็นการสำคัญ ดังนั้น การพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการควรเริ่มต้นจาก เรื่องของจิตใจ การศึกษา และการดำเนินชีวิต ทางชมรมการศึกษาเพื่อสังคม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของแนวทาง […]

ค่ายห้องสมุดนี้…พี่ให้น้อง ปีที่12

ค่ายห้องสมุดนี้…พี่ให้น้อง ปีที่12 25-27 มกราคม 2562 นี้ #ชมรมการศึกษาเพื่อสังคม “ค่ายห้องสมุดนี้…พี่ให้น้อง ปีที่12” ประจำปีการศึกษา 2561 การพัฒนาคนในปัจจุบันถือเป็นหัวใจของการพัฒนาในทุกด้านเพราะคนถือเป็นทรัพยากรสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาใน ด้านต่าง ๆ การพัฒนาคนโดยให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนนอกจากจะเป็นหัวใจของการพัฒนาแล้วยังเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งการศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับเยาวชนไทย การศึกษาในห้องเรียนอย่างเดียวไม่เพียงพอ ในการหาความรู้ เพิ่มเติมมากขึ้น จึงต้องมีการอ่านหนังสือเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน แต่ โรงเรียนที่อยู่ห่างไกล อาจไม่ได้รับการปรับปรุง พัฒนาห้องสมุดให้มีความทันสมัย สะดวกต่อการใช้งาน อีกทั้งยังขาดแคลนหนังสือที่เป็นประโยชน์สื่อการเรียนรู้ และอุปกรณ์ที่จำเป็นให้ห้องสมุดในห้องสมุดประจำโรงเรียน ภาพประมวลผล ค่ายห้องสมุดนี้…พี่ให้น้อง ปีที่12 […]

ค่ายครูสะตอ

ค่ายครูสะตอ 16 กันยายน 2561 #ชมรมการศึกษาเพื่อสังคม “ค่ายครูสะตอ” ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นที่มอบโอกาสในการเข้าถึงกิจกรรม “Play and Learn”กิจกรรมฐาน บูรณาการการเรียนรู้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ออกแบบตามปัญหาของเด็กและเยาวชนในแต่ละพื้นที่ กิจกรรม สันทนาการ เพื่อความสนุกสนานและสอดแทรกข้อคิดคติเตือนใจ กิจกรรมห้องจินตนาการ เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ หรือ มีทัศนคติที่ดีขึ้นกับเรื่องนั้น ๆ ให้กับเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายภายใต้รูปแบบ “เพิ่มเติมในสิ่งที่ขาด ส่งเสริมในสิ่งที่มี”เพื่อให้เด็กเยาวชนเกิดการพัฒนา การเห็นคุณค่าในตนเอง การเห็นคุณค่าในชุมชนและเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ที่ดีต่อสังคม […]

Bitnami